ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม    ตั้งอยู่ที่    ๑๘๓    หมู่ที่  ๑๓  ถนนชยางกูร   วัดพระธาตุพนม   ตำบลธาตุพนม     อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม   ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา    จากกรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๒๔    ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   (ม.๑ - ม.๓) โดยใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  ๒๕๒๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๓๓)  ของกรมวิชาการ  และได้ปรับปรุงโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ในระดับช่วงชั้นที่  ๓  (ม.๑ – ๓)  และในช่วงชั้นที่  ๔  (ม.๔ – ม.๖)   โดยเริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๔๖  มีรายละเอียดดังนี้

          พ.ศ.  ๒๕๒๔  พระธรรมราชานุวัตร  (แก้ว  กนฺโตภาโส)  อดีตเจ้าอาวาส ได้รับแต่งตั้งจาก

กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้จัดการ  และพระครูศรีเจติยาภิรักษ์  (สำลี  ปญฺญาวโร)  เป็นครูใหญ่  พระมหาหมง  ธีรปญฺโญ  เป็นนายทะเบียน  (เลขานุการ)

          พ.ศ.  ๒๕๒๖  พระมหาหมง   ธีรปญฺโญ   ลาออกจากตำแหน่งนายทะเบียน  โรงเรียนได้แต่งตั้งให้  พระครูปลัดภูวงษ์  จนฺทวณฺโณ  เป็นนายทะเบียน

          พ.ศ.  ๒๕๒๙  ได้ทำเรื่องถึงกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ขออนุญาตขยายการศึกษาถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และได้รับการอนุญาต  โดยใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524   (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533)

          พ.ศ. ๒๕๒๙  พระครูศรีเจติยาภิรักษ์  (สำลี  ปญฺญาวโร)  ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่  ทางโรงเรียนได้ทำเรื่องขออนุญาตแต่งตั้ง  พระครูพนมธรรมโฆสิต  (ดร. พระมหาสม  สุมโน)  ขึ้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          พ.ศ.  ๒๕๓๓  กรมการศาสนาได้แต่งตั้งให้พระธรรมปริยัติมุนี    (นวน  เขมจารี)  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม   เป็นผู้จัดการโรงเรียน

          พ.ศ.  ๒๕๓๗  พระครูปลัดภูวงษ์  จนฺทวณฺโณ  ลาสิกขา  โรงเรียนได้แต่งตั้ง  พระมหาเพชรรัตน์  วชิรญาโณ  เป็นนายทะเบียน

          พ.ศ.  ๒๕๓๙  เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพียงพอตามกำหนดการขอแต่งตั้งอาจารย์ใหญ่  ทางโรงเรียนจึงทำหนังสือขออนุญาตแต่งตั้ง  พระครูพนมธรรมโฆสิต (ดร.พระมหาสม สุมโน) จากครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.  ๒๕๓๙  พระมหาเพชรรัตน์  วชิรญาโณ  ลาสิกขา  โรงเรียนได้แต่งตั้ง พระครูใบฏีกาชิน  ชินวํโส  เป็นนายทะเบียน

          พ.ศ.  ๒๕๔๐  เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพียงพอตามกำหนดการขอแต่งตั้งผู้อำนวยการ  ทางโรงเรียนจึงทำหนังสือขออนุญาตแต่งตั้ง  พระครูพนมธรรมโฆสิต (ดร.พระมหาสม สุมโน) จากอาจารย์ใหญ่  เป็นผู้อำนวยการ

          พ.ศ.  ๒๕๔๕  พระธรรมปริยัติมุนี(นวน  เขมจารี)  ผู้จัดการโรงเรียนถึงแก่มรณภาพ  กรมการศาสนาได้แต่งตั้ง  พระเทพมงคลเมธี  รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม   เป็นผู้จัดการโรงเรียน

          พ.ศ.  ๒๕๔๗  พระเทพมงคลเมธี  ได้หมดวาระการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม  จึงได้แต่งตั้งพระราชธีราจารย์  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม  เป็นผู้จัดการโรงเรียน  เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ -๒๕๔๗

          พ.ศ.  ๒๕๔๗  เนื่องจากพระครูพนมธรรมโฆสิต  (ดร.พระมหาสม  สมโน)  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม  ได้ถึงแก่การมรณภาพ  จึงได้แต่งตั้งพระมหาปริญฺญา   ปริญฺญาโณ  เป็นผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่   ๖  สิงหาคม  ๒๕๔๗  -  ๒๕๕๕

          พ.ศ.  ๒๕๕๕ พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมได้แต่งตั้งพระศรีวิสุทธิเมธี เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม  เมื่อวันที่   ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕-  ๒๕๕๘

          พ.ศ.  ๒๕๕๘ พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ลาออกจากผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมได้แต่งตั้งพระศรีวิสุทธิเมธี เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม  เมื่อวันที่   ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘และ

          พ.ศ.  ๒๕๕๘ พระศรีวิสุทธิเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมได้แต่งตั้งพระครูพนมปรีชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม  เมื่อวันที่   ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘