วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ปรัชญา

จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้

คำขวัญ
เรียนดี มีคุณธรรม นำสังคม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไทรย้อย
แทนความร่มเย็น อายุยืน รากหนาลึก แสดงถึงความมั่นคงถาวรแผ่ไพศาล

เป้าหมาย
หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นคนดี เป็นคนเก่งกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีจิตสำนึก
2. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
3. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ต่อผู้อื่น ต่อสังคม และประเทศชาติ พระศาสนา