ทำเนียบบุคลากร

พระศรีวิสุทธิเมธี
ผู้จัดการ


พระครูพนมปรีชากร ดร.
ผู้อำนวยการ


    
พระมหาทิพย์  ถิรจิตฺโต     พระครูสุตเจติยานุรักษ์

                                   
                                 พระมหาชายน้อย ถามวโร  พระใบฎีกาเมตตา สนฺตกาโย  พระมหาพุทธิพงษ์ กิตติปญฺโญ  พระมหาฤทธิชัย สุมนฺตภาณี      พระมหารุ้ง ธีรวโร