โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม
เลขที่ 183 หมู่ ่13 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
https://www.facebook.com/kpstp