ผลการเรียนชั้น ม 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สแกนเพื่อเข้าดูผลการเรียน


ผลการเรียนชั้น ม 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สแกนเพื่อเข้าดูผลการเรียน

ผลการเรียนชั้น ม 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สแกนเพื่อเข้าดูผลการเรียน


ผลการเรียนชั้น ม 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สแกนเพื่อเข้าดูผลการเรียน


ผลการเรียนชั้น ม 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สแกนเพื่อเข้าดูผลการเรียน

ผลการเรียนชั้น ม 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สแกนเพื่อเข้าดูผลการเรียน